Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięRSS Feed

Regulamin strony praca-holandia24.pl

Niniejszy regulamin dotyczy Portalu ogłoszeniowego znajdującego się pod internetowym adresem WWW: https://praca-holandia24.pl/ W dalszej części niniejszego regulaminu zwany też platformą lub serwisem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014r. Zmiany w punkcie nr 8 wprowadzone zostały w dniu 24.05.2018 Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem strony jest Artur Sarba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „IGNS.pl Artur Sarba” z siedzibą w Warszawie (04-655), ul. Szalejowa 11A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 147056742, posługujący się numerem NIP 9522006271

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: praca4u@10g.pl

Art. 1 Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia bezpłatnych usług ogłoszeniowych na rzecz Użytkowników polegających na umieszczaniu ogłoszeń dotyczących pracy za granicą.

1.2 Przedmiotem usług jest ułatwienie w znalezieniu pracowników przez ogłoszeniodawców, lub pracy przez użytkowników.

1.3 Każdy z Użytkowników platformy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.4 Usługi świadczone są drogą elektroniczną, Użytkownik może korzystać z platformy przy użyciu urządzeń komunikujących się z Internetem tj. komputer, telefon itp.

Art.2 Definicje

https://praca-holandia24.pl/

Adres strony internetowej, za pomocą której świadczone są usługi.

Ogłoszenie

Przez ogłoszenie należy rozumieć umieszczoną na platformie informację tak przez pracodawcę jak również pracownika mającą na celu pośrednictwo pracy między podmiotami.

Użytkownik

Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez portal https://praca-holandia24.pl/.

Konto

Zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w drodze pozytywnego przejścia procesu rejestracji oraz poprawnego procesu logowania, umożliwiającego korzystanie z platformy wraz z przypisaniem indywidualnego hasła oraz Nazwy Użytkownika (login) dla każdego Użytkownika.

Portal

Ogłoszeniowa platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://praca-holandia24.pl/

Art. 3 informacje podstawowe

3.1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się na platformie oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu.

3.2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracja oraz inne czynności dokonywane na platformie może dokonywać osoba, która jest do tego należycie umocowana.

3.3. Rejestracja dobywa się przy użyciu elektronicznego formularza udostępnionego na stronie.

3.4. Poprawne przejście procedury rejestracji powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia, dostarczonego na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zwanym mailem aktywacyjnym. W chwili rejestracji między Użytkownikiem a niniejszym portalem ogłoszeniowym dochodzi do zawarcia umowy oświadczenie usług na zasadach wynikających z Regulaminu.

3.5. Portal może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazanych danych.

3.6. Aktywacja konta powoduje udostępnianie danych Użytkownika na publicznie dostępnej stronie.

3.7. Użytkownik może prezentować dodane przez siebie dane w tym dokumenty, zdjęcia i inne.

3.8 Zabronione jest podawanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych.

Art. 4 Postanowienia ogólne

4.1 Portal udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia mające na celu umieszczanie ogłoszeń elektronicznych na zasadach określonych w regulaminie.

4.2 Portal nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na platformie ogłoszenia. Odpowiedzialność za treść spoczywa na użytkowniku dodającym dane ogłoszenie.

4.3 Ogłoszenia mogą być umieszczane tylko przez zarejestrowanych Użytkowników.

4.4 Portal nie jest stronę relacji zawieranych między Użytkownikami jak również nie daje gwarancji że Użytkownicy mają możliwość ich zawierania lub wykonywania.

4.5 Ogłoszenia umieszczane na platformie muszą być zgodne z prawdą, przygotowane rzetelnie w sposób umożliwiający użytkownikom wzajemny kontakt.

4.6 Portal zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany kategorii ogłoszenia w przypadku, gdy jest ewidentnie błędnie dobrana.

4.7 Treść ogłoszenia musi być zgoda z przepisami prawa. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść umieszczaną przez siebie na platformie, a w szczególności za błędne bądź nieścisłości takiego opisu.

4.8 Portal zastrzega sobie możliwość edycji dodawanych ogłoszeń, poprawiania błędów, kolejności akapitów, użytych sformułowań etc.

4.9 Treść ogłoszenia oraz jego przedmiot nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również powinny zadość stanowić dobrym obyczajom.

4.10 Portal wymaga, aby treść dodawanych ogłoszeń była możliwie unikalna i nie publikowana na konkurencyjnych portalach ogłoszeniowych w tej samej formie. Dopuszczone jest parafrazowanie tekstu z zachowaniem pierwotnego znaczenia.

4.11 Dodawana oferta powinna zawierać takie informacje jak; nazwa stanowiska, wysokość wynagrodzenia, miejsce pracy z dokładnością do regionu lub miasta, opis obowiązków, długość oraz rodzaj umowy.

4.12 Przy dodawaniu oferty, ogłoszeniodawca musi zadbać o odpowiednie i możliwie najwęższe przypisanie kategorii semantycznej odpowiadającej stanowisku lub obowiązkom pracownika zawartych w ogłoszeniu. Tylko w przypadku braku odpowiedniej kategorii, możliwe jest przypisanie ogłoszenia do kategorii ogólnej „dam pracę”.

4.13 Portal nie będzie akceptował ofert, które dotyczą tego samego stanowiska, a zostały w niezmienionej formie opublikowane w przeciągu ostatnich 30 dni na łamach niniejszej witryny.

4.14 Portal zastrzega sobie możliwość akceptacji jedynie wybranych ogłoszeń.

Art. 5 Zakazane czynności

5.1 Zabronione jest przetwarzanie danych stanowiących ogłoszenie publikowane na platformie, zakaz dotyczy w szczególności kopiowania oraz ich publikacji na innych serwisach.

5.2 Użytkownicy powinni umieszczać ogłoszenia z należytą starannością bez ujawniania informacji poufnych, Portal nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz załączniki podawane w ogłoszeniach.

5.3 Portal zastrzega sobie prawo do ukrywania pewnych informacji oraz fragmentów ogłoszeń odnoszących się do danych umożliwiających kontakt między Użytkownikami tj. ( adres, telefon, Imię, Nazwisko i inne ).

Art. 6 Zastrzeżenia

6.1 Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w szczególności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów związanych z ogłoszeniem, nieprawdziwe dane podawane przez użytkowników jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, a stanowiących naruszenie regulaminu.

6.2 Portal nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umów.

6.3 W przypadku naruszenia regulaminu bądź przepisów prawa powszechnie obowiązującego Portal zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika, oraz jego numeru IP, z którego następuje połączenie.

6.4 Zablokowanie Konta Użytkownika wiąże się z usunięciem wszystkich umieszczonych Ogłoszeń oraz Ofert, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług Świadczonych przez Portal.

Art. 7 Rozwiązanie umowy

7.1 Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać z Portalem umowę o świadczenie usług. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego lub na podany powyżej adres email, a tytuł wiadomości powinien zawierać informację o rozwiązaniu umowy.

7.2 Użytkownik z którym została rozwiązana umowa nie może dokonać ponownej rejestracji bez wyraźnej zgody Portalu.

7.3 Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z dowolnym użytkownikiem bez podania przyczyny.

Art. 8. Polityka prywatności

8.1 Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) firma IGNS.pl Artur Sarba z siedzibą ul. Szalejowa 11A, 04-655 Warszawa zwany dalej administratorem, informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

8.2 Administrator zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do administratora pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.

8.3 Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8.4 Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  • przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

8.5 Z powyższych uprawnień użytkownik może skorzystać za pośrednictwem narzędzia udostępnionego przez administratora pod adresem www: https://praca-holandia24.pl/dane-rodo/ lub kontaktując się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej na podany adres email administratora.

8.6 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza rejestracji, ogłoszenia i kontaktowego przekazywane są przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie H88 S.A.

8.7 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632,

Art. 9 Zmiana Regulaminu

9.1 Portal może zmienić Regulamin na nową wersje świadczonych usług. Zmiana wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia jej publikacji.

9.2 Każdy Użytkownik o zmianie regulaminu zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres wskazany przy rejestracji, z zachowaniem terminu nie krótszym niż 7 dni do wejścia w życie. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu następuje rozwiązanie umowy z Serwisem.

error: Kopiowanie zabronione!